કેનેડાના મ્યુઝિયમમાં છે સૌથી મોટું હૃદય

13 Aug, 2017
12:31 AM

કદાચ કોઈ પણ વ્યક્તિએ ક્યારેય આટલું વિશાળ હૃદય નહીં જોયું હોય. કેનેડાના ન્યૂફાઉન્ડલેન્ડમાં ત્રણ વર્ષ અગાઉ બ્લૂ વ્હેલ તણાઈને દરિયાકિનારે આવી પહોંચી હતી. આ બ્લૂ વ્હેલનું હૃદય કેનેડાના રોયલ ઓન્ટારિયો મ્યુઝીયમના ડિસ્પ્લેમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. આ હૃદયનું માપ 5*4*4 ક્યુબિક ફૂટ છે. આ ઉપરાંત તેનું વજન 90 ટનનું મડદું હટાવ્યા પહેલાં 181 kgનું માપવામાં આવ્યું હતું. આ અંગને 1.5 વર્ષ સુધી સાચવવામાં આવ્યું હતું.

Leave a Comment: